Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Historyczne Towarzystwo Sportowe

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Historyczne Towarzystwo Sportowe, w skrócie: HTS, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest Klubem Sportowym nieprowadzącym działalności gospodarczej, mającym osobowość prawną, wpisanym do ewidencji Klubów Sportowych.
 3. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto st. Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie, oraz niniejszego statutu.
 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji  o podobnych celach.
 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 8. Stowarzyszenie używa godła, odznak i pieczęci organizacyjnych przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

 

 

Rozdział II
Cele i środki działania

 

 1. Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie wśród społeczeństwa cech patriotyzmu poprzez edukację historyczną i wartości wynikające z uprawiania sportu.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. nawiązywanie, zgodnie z przepisami prawa, kontaktów i współpracy 
   z organizacjami i instytucjami zajmującymi się podobną działalnością, a także z organami administracji  publicznej,
  2. organizowanie na podstawie wymaganych zezwoleń imprez kulturalnych
   i masowych, wystaw, konkursów, wernisaży artystycznych i innych akcji mających na celu inicjowanie społecznego zainteresowania historią i sportem,
  3. organizowanie na podstawie wymaganych zezwoleń, imprez sportowych, skierowanych głównie do dzieci, młodzieży oraz osób starszych,
  4. organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych i turystycznych.

 

 

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
  2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym,
  3. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  4. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  5. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
 13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu niepłacenia składek za okres pół roku, po uprzednim wezwaniu do ich uiszczenia,
  1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz.
  1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnymbezwzględną większością głosów.
  2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd raz na trzy lata  jako sprawozdawczo – wyborcze i raz na rok jako sprawozdawcze. Termin,  miejsce i proponowany porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 3. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych
  w pierwszym terminie lub bezwzględną większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków – w drugim terminie, o ile termin ten był podany
  w zawiadomieniu. Głosowanie jest jawne lub tajne.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  4. udzielanie ustępującemu Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
  6. uchwalanie budżetu,
  7. uchwalanie wysokości składek członkowskich.
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  12. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 6. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
  z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Zarząd, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 7. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz wiceprezesa. Prezesa
  i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu, nie później niż 7 dni od daty wyboru.
 8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 9. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających.
 10. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 11. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 12. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Wykonywanie okresowych kontroli działalności Zarządu,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. składanie wniosków o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 13. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż  1/3 składu organu.

 

Rozdział V

Majątek i Fundusze

 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dotacji i ofiarności publicznej.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych, do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy prezesa oraz wiceprezesa Zarządu działających łącznie. Reprezentacja łączna dwuosobowa dotyczy także składania ustnych oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
 5. Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach niemajątkowych uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes działający jednoosobowo.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
  w pierwszym terminie i bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania w drugim terminie.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. Likwidator, powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Klubu, po zakończeniu prac składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz
  z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o towarzyszeniach i ustawa o sporcie

 

 

 

Rejestracja na rajdy rowerowe (kliknij w link poniżej)

There are no events in the selected category

Polub nasz profil, żeby niczego nie przegapić ;)